آزمایشگاه تشخیص طبی خادم

پذیرش آزمایشات عمومی و تخصصی پزشکی